ZAŠTO INVESTIRATI BAŠ U OVAJ KRAJ?

Opština Žitište jeste mala i, još uvek, ne mnogo razvijena, ali nesumnjivo opština sa ogromnim potencijalom i motivisanim i edukovanim stanovništvom spremnim za napredak. Nalazi se na raskrsnici puteva koji povezuju Balkan sa srednjom, severnom i zapadnom Evropom, na važnoj geo-strateškoj poziciji blizu državne granice. Takođe, opština Žitište se nalazi na magistralnom i regionalnom putu koji povezuju Rumuniju, srednji Banat i južnu Bačku.

Povolјan geografski položaj, uz blizinu granice EU pruža investitorima u opštinu Žitište dostupnost prekograničnih fondova kroz različite finansijske instrumente EU, odnosno, pruža im mogućnost korišćenja stranog kapitala. Blizina industrijskih i velikih gradova, blizina aerodroma Ečka, dobra kanalska mreža srednjeg Banata i kontrolisani vodotokovi umnogome pozitivno utiču na investicioni potencijal naše opštine.

Veoma je bitno pomenuti i razvijenu gasnu mrežu i skladište gasa u Banatskom Dvoru, jednom od naselјa opštine Žitište.

U opštini postoji visok procenat polјoprivrednog i kvalitetnog obradivog zemlјišta, kao i pašnjaka kao osnovnog preduslova za stočarsku proizvodnju, a stanovništvo je, ponavlјamo, dobro edukovano za bavlјenje tradicionalnom polјoprivrednom proizvodnjom. No, nezamislivo je ulagati i baviti se polјoprivredom, bez uslova za odlaganje i čuvanje dobara. Naša opština se može pohvaliti i velikim brojem dobro uređenih i opremlјenih skladišnih kapaciteta.

Ulaganja u termalne mineralne izvore svakako mogu biti isplativa, a nažalost naši potencijali nisu iskorišćeni.

Naselјa sa svojim prostranim ulicama, ambijentalnom privlačnošću, sa znatnim brojem verskih objekata, Begejskim kanalom i Starim Begejom, bogatim lovištima predstavlјaju potencijalno privlačnu destinaciju, a multietničnost i multikulturalnost opštinskog prostora omogućavaju podizanje nivoa kulturnog turizma. Sa druge strane, značajno je i postojanje industrijske zone kao osnove za fokusiran razvoj sektora MSP (malih i srednjih preduzeća).


Why investing in the Municipality of Zitiste?

The municipality of Zitiste is small and still not very developed, but undoubtedly it is a municipality with huge potential and motivated and educated population ready for the progress. Located at the crossroads linking the Balkans with Central, Northern and Western Europe, at an important geo-strategic position near the state border. Also, the municipality of Zitiste is located on the main and regional road linking Romania, Central Banat and South Backa. The favorable geographical location, proximity to the borders of the EU provides investors in the municipality of Zitiste availability of cross-border funds through various EU financial instruments, ie, providing them with the possibility of using foreign capital. Close to industrial and large cities, proximity to the airport Ečka, good channel network of central Banat and controlled water flows have largely positive impact on the investment potential of our municipality

It is important to mention the developed gas network and gas storage in Banatski Dvor, one of the settlements of the municipality of Zitiste.

The municipality has a high percentage of agricultural and quality arable land and pastures as a basic requirement for livestock production, and the population is, again, well trained to deal with traditional agriculture. No, it is inconceivable to invest and engage in agriculture, without conditions for the disposal and storage of goods. Our municipality can be proud of a large number of well-appointed and equipped storage facilities.

Investments in the thermal mineral springs can certainly be profitable, but unfortunately our resources are not used.

Settlements with their spacious streets, the ambient attraction, with a significant number of religious buildings, Begej channel and Old Begej, rich hunting grounds, are potentially attractive destination, and multi-ethnicity and multiculturalism of the municipal area allow raising the level of cultural tourism. On the other hand, the existence of the industrial zone is important, as a basis for focused development of the SME sector (small and medium enterprises).

Categories