MILENTIJE POPOVIĆ

Milentije Popović je jedna od najznametijih ličnosti našeg kraja. Rođen je 7. jula 1913. godine u Crnoj Travi. Završio je osnovnu školu u rodnom mestu, a gimnaziju u Leskovcu. Godine 1937. je završio Tehnički fakultet u Beogradu.

Kao student  pristupio je revolucionarnom studentskom pokretu i učestvovao u mnogim akcijama studenata Beogradskog univerziteta. Bio je aktivan i u „Društvu inženjera i tehničara“. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) postao je 1933, a Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) 1939. godine. Najpre je bio partijski instruktor Okružnog komiteta KPJ za Beograd, a na Petoj zemalјskoj konferenciji, održanoj oktobra 1940. godine u Zagrebu, postavlјen je za instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Januara 1941. godine je u Zagrebu, završio partijski kurs i postao član Agitpropa (odelјenja za agitaciju i propagandu) Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kralјevine Jugoslavije, 1941. godine ostao je u okupiranom Beogradu i učestvovao u organizovanju oružanih akcija i diverzija. Od jula do septembra 1941. godine bio je član Trećeg rejonskog komiteta KPJ, a posle hapšenja Miloša Matijevića Mrše, krajem septembra 1941. godine, preuzeo je dužnost sekretara Mesnog komiteta KPJ za Beograd. Zbog nemogućnosti dalјeg ilegalnog boravka u Beogradu, krajem oktobra1941. godine prešao je na oslobođenu teritoriju.

Tokom Narodnooslobodilačke borbe obavlјao je dužnosti rukovodioca Politodjela Četvrte proleterske crnogorske udarne brigade i političkog komesara Oficirske škole pri Vrhovnom štabu NOV i POJ. Bio je većnik na Drugom zasedanju AVNOJ-a, poslanik Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije i Privremene narodne skupštine Demokratske Federativne Jugoslavije.

Više puta je biran za narodnog poslanika Skupštine Srbije i Savezne skupštine. Bio je član Saveta federacijei Saveta narodne odbrane SFRJ. Za člana Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije biran je od Petog do Osmog kongresa SKJ. Na Četvrtom plenumu CK SKJ, jula 1966. godine izabran je za člana Izvršnog komiteta SKJ, a oktobra iste godine i za člana Predsedništva CK SKJ. Na Devetom kongresu SKJ, ponovo je izabran za člana Predsedništva CK SKJ. Imao je čin general-majora JNA u rezervi.

Preminuo je 8. maja 1971. godine u Beogradu, dok je bio na funkciji predsednika Savezne skupštine. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblјu u Beogradu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i više drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima su Orden narodnog oslobođenja, Orden zasluga za narod i Orden bratstva i jedinstva. Posthumno je odlikovan Ordenom junaka socijalističkog rada 10. maja 1971. godine.

Jedna od  najvećih i najlepših  srednjih građevinskih škola na Balkanu – Tehnička škola sa domom učenika  nosi ime po Milentiju Popoviću. Škola je sagrađena 1974. godine i iznedrila je veliki broj stručnjaka iz oblasti građevinarstva, a u skorije vreme i ekonomije. U okviru škole postoji i savremeni Dom za učenike sa svim pratećim sdržajima.

 


 

FAMOUS PERSON
Milentije Popovic is one of the most famous people in our region. He was born on July 7, 1913 in Crna Trava. He finished elementary school in his hometown and high school in Leskovac. In 1937 he graduated from the Faculty of Technical Sciences in Belgrade

As a student, he joined the revolutionary student movement and participated in many actions of Belgrade University students. He was active in the “Society of Engineers and Technicians”. He became a member of the Young Communist League of Yugoslavia (SKOJ) in 1933, and the Communist Party of Yugoslavia (KPJ) in 1939. At first he was the party instructor of the District Committee of Communist in Belgrade, and at the Fifth National Conference, held in October 1940 in Zagreb, he was appointed instructor of the Provincial Committee of the CPY for Serbia. In January 1941, he finished the party course in Zagreb and became a member of Agitprop (Department of Agitation and Propaganda) of the Provincial Committee of the CPY for Serbia.

After the April war and the occupation of Yugoslavia in 1941, Milentije Popovic remained in the occupied Belgrade and participated in organizing armed actions and diversions. From July to September 1941 he was a member of the Third Regional Committee of the Communist Party and after the arrest of Milos Matijevic Mrša, in late September of 1941 he took up his duties of the Secretary of the Local Committee of the Communist Party of Yugoslavia in Belgrade. Due to the impossibility of further illegal residence in Belgrade, at the end of the October 1941, he moved to the liberated territory.

During the National Liberation War, he performed the duties of the head of the Political Department of the Fourth Proletarian (Montenegrin) Brigade and of a political commissar of the Officers School at the Supreme Headquarters of the NLA and PDY. He was a counselor at the Second session of the AVNOJ, a delegate of the Anti-Fascist Assembly of the National Liberation of Serbia and the Provisional National Assembly of the Democratic Federal Yugoslavia.

Several times he was elected Member of Parliament of the Assembly of Serbia and the Federal Assembly. He was a member of the Federation Council and the Council of National Defense of Yugoslavia. For a member of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia was being elected from the fifth to the eighth Congress of the LCY. At the Fourth Plenum of the Central Committee, in July 1966, he was elected a member of the Executive Committee of the League of Communists, and in October the same year, as a member of the Presidency of the Central Committee of the Communist Party. At the Ninth Congress of the LCY, he was re-elected member of the Presidency of the Central Committee. He had the rank of Major General in the YNA reserves.

He died on May 8, 1971 in Belgrade, while he was acting as President of the Federal Assembly. He was buried in the Alley of the Greats at the New Cemetery in Belgrade.

He is the holder of the Partisan Medal of 1941 and a number of other Yugoslav medals, including the Order of National Liberation, the Order of Merit and the Order of Brotherhood and Unity. Posthumously, he was awarded with the Order of the Hero of Socialist Labor on May 10, 1971.

One of the biggest and most beautiful middle schools for construction in the Balkans – Technical school with the boarding school, is named after Milentije Popovic. The school was built in 1974 and has produced a large number of experts in the field of construction, and recently in economics. Within the school there is a modern home for students with all supporting contents.

Categories